Схема: Менте-доценти ни лекуват зъбите

0

За разкрита незаконна схема за израстване в академичната кариера на определени лица от Факултета по дентална медицина към Медицински университет-София, съобщи сайтът „Народ“.

В статията се твърди, че те преписват един от друг текстове от дисертациите си и ги публикуват преведени на английски език в чуждестранни списания, като ги представят за собствени научни трудове.

Схемата се реализира от двама кандидати (д-р Евгений Алексиев и д-р Зорница Михайлова) за две места за „доцент“ към Катедрата по „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“, но в това производство на псевдонаука са замесени и други служители на факултета, твърди медията.

Д-р Зорница Михайлова Научен ръководител и на двамата кандидати е проф. Павел Станимиров, който става професор към същата катедра в края на 2019 г.

Според заинтересовани лица от Катедрата, които пожелаха анонимност, името на Катедрата е било сменено от „Орална и лицево-челюстна хирургия“ на „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“ без решението за това да е гласувано на Катедрен съвет. По късно през 2019 МУ-София обявява място за „професор“ към направление на новото име на Катедрата, като критериите са изработени така, че единствено доц. Станимиров да отговаря на тях.

Статиите на английски език и дисертациите на български език на двамата кандидати за доцент (д-р Евгений Алексиев и д-р Зорница Михайлова) са предадени за експертна оценка на две авторитетни лицензирани агенции за преводи. Анализите доказват над 90% съвпадение между текстовете от статиите и дисертациите, от които двамата взаимно са преписвали.

Министерство на образованието и науката (МОН), което по закон е контролиращия орган за процедурите за заемане на академични длъжности, е сезирано за наличието на плагиатство с писмо вх. №94-5870/05.12.2019 г., както и ръководствата на Медицински университет-София, и на Факултета по дентална медицина. При констатиране на плагиатство, следва да бъде прекратена процедурата за заемане на академични длъжности.

На 18.12.2019 год. научно жури с председател проф. Радомир Любомиров Угринов, който е съавтор в една от статите, за които е подаден сигнала до МОН за плагиатство, провежда избор за двамата „доценти“. Участниците в конкурса посочват, че работят в един лечебен и научен екип, като разполагат с нотариално заверени декларации, в които са заявили, че всеки един от тях може да използва, публикува, превежда и възпроизвежда добитите общонаучи данни за своите цели.

Определението за плагиатство в Закона за развитие на академичния състав на Република България (ЗРАСРБ) обаче е ясно формулирано – „плагиатство“ и е представяне за собствени трудове, които изцяло или частично са написани или създадени от другиго.

Тоест законът не дава никакви права на участниците в даден научен екип да използват чуждия научен труд, в който дори не са съавтори, още по-малко да го представят за свой. Освен че противоречи на закона, такава практика би довела до абсолютна безконтролност на научните изследвания в България и би стимулирала недобросъвестните лица към лавинообразно възпроизводство на едни и същи текстове, които те да представят като различни публикации с цел лична облага.

Подобна практика е абсолютно недопустима и представлява арогантен подход и производство на псевдонаука. Научното жури взема решение да не разглежда посочените в сигнала статии на участниците в конкурса. След като ги отстранява от разглеждане, то установява, че двамата кандидати отговарят на условията за заемане на академични длъжности в МУ- София и предлагат кандидатите да заемат академична длъжност „доцент“.

Това е изумителен ход – журито отстранява статиите, уличени в плагиатство и просто не се занимава с този въпрос.

Председателят на журито би трябвало да знае закона, че „членовете на научното жури задължително дават становище относно наличието или липсата на плагиатство в представените за оценяване публикации, като се произнася с решение“.

На 15 и 16.01.2020 г. е проведен конферентен тип гласуване с членовете на Факултетния съвет към ФДМ за утвърждаване на избора на кандидатите за „доцент“. Конферентният тип гласуване е известен трик, чрез който всъщност се възпрепятства Факултетният съвет да бъде запознат в детайли с редовността на процедурата.

Според ЗРАСРБ, Факултетният съвет може да отхвърли направеното от научното жури предложение въз основа на направените изказвания, но чрез конферентния тип гласуване на практика се блокира възможността да бъдат изложени съображения и аргументи по конкурса.

И така, в информационно затъмнение и в заобикаляне на закона са събрани необходимите гласове на подпис, за да бъдат утвърдени двамата кандидати.

На 21.01.2020 г. група членове на Факултетния съвет възразяват писмено до МОН и ръководството на МУ-София за поредните нарушения на Закона за висшето образование и настояват до публикуването на доклада на Комисията за академична етика и до решението на министъра на образованието и науката, Академичния съвет на Медицински университет-София да не утвърждава избора на кандидатите за „доцент“.

На 24.01.2020 г. Комисията по академична етика при министъра на образованието и науката, публикува на интернет страницата на МОН доклад, в който е записано, че „не намира основания за възражения към действията и констатацията на научното жури“.

Така контролиращия орган всъщност не дава отговор на въпроса дали има плагиагство в посочените в сигнала трудове и с това на практика дава свобода в България безнаказано да се развихри взаимното преписване на статии и дисертации, да се формират „научни групи“, в които чрез взаимно съгласие членовете им да представят чуждите публикации като свои и тази схема да се счита за нормална, а не за заобикаляне на закона.

Ето как един сравнително несложен за решаване казус, добре формулиран по законите в страната стана крайно неприятен за академичните среди. Този въпрос разкрива неспособността на контролиращия орган да предотвратява нарушенията в процедурите за развитие на академичните кадри.

Българската научна общественост трябва да проявява нулева толерантност към подобни схеми.

В допълнение, трябва да бъдат преразгледани и другите процедури за заемане на академични длъжности към катедрата – конкурси за „професор“ и за „асистенти“. Всички тези конкурси са свързани също с нарушения на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Конкурсите са проведени по научна специалност, която е неправомерно акредитирана в професионално направление „Дентална медицина“. Акредитирана е клинична медицинска специалност като докторска програма (респ. научна специалност) в професионално направление „Дентална медицина“, което е нарушение на редица нормативни актове – регулации на Европейския парламент, на Европейската комисия, на постановления на Министерски съвет на Република България, на наредби на министъра на здравеопазването и на Националния класификатор на длъжностите и професиите.

Въведено е и дискриминационно условие за притежаване на двойна магистратура в конкурса за „професор“, с което цели отстраняването на всички останали потенциални кандидати, лекари по дентална медицина. Показателен е и фактът, че за заемане на академичната длъжност „професор“ е въведено условието за двойна магистратура, докато в конкурсите за заемане на академичната длъжност „доцент“, обявени по същото професионално направление и по същата научна специалност, не е поставено условието за двойна магистратура.

За една и съща катедра, за преподаването на една и съща дисциплина са обявени три хабилитационни места, всяко едно от които е с различни условия за участие в конкурса. Това е абсолютно доказателство, че се прилагат двойни стандарти към потенциалните участници и персонифициране на конкурсите.

Без решение на Факултетния съвет са променени наименованието на катедрата, променен е учебният план и наименованието на учебната дисциплина, по която се извършва обучението в катедрата.

Това са драстични нарушения на Единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по „Дентална медицина“ и на Закона за висшето образование, според който в правомощията на Факултетният съвет е да предлага на академичния съвет проектите на учебни планове и квалификационни характеристики по степени и специалности.

Интересен е и фактът, че въпросният ръководител на катедра и зам.-ректор на МУ-София (проф. Радомир Угринов), навършил 70-годишна възраст, няма нито едно цитиране в световните бази данни Scopus и Web of Science, както и нито една публикация в списание с импакт фактор за целия си трудов стаж.

Наивно е да се мисли, че подобна безконтролност ще остане незабелязана и отмината от европейските институции, защото нашата страна е длъжна да спазва общоприетите норми в научната сфера, завършва публикацията.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.