Според доклад на САЩ: Държавната власт в България системно рекетира бизнеса, цари бюрокрация и корупция

0

Фирмите често се оплакват от рекета на държавната власт и администрация, като корупцията създава не само бедност, но и застрашава развитието на цялата икономика. Регулаторната ни среда се характеризира със сложност, липса на прозрачност и произволно или слабо прилагане на закона, като тези фактори създават стимули за корупция. В борбата с корупцията има известен напредък при дребната корупция, но разпространената корупция на високо ниво, особено при обществените поръчки и използването на евросредствата, продължава да бъде голям проблем.

Инвеститорите остават загрижени за върховенството на закона, пише в ежегодния доклад на Държавния департамент на САЩ за инвестиционния климат в България (https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/bulgaria/). Наред с ендемичната корупция, инвеститорите цитират и други проблеми, възпрепятстващи инвестициите, включително трудности при получаването на необходимите разрешителни, непредсказуемост поради чести регулаторни и законодателни промени.

Инвеститорите смятат, че съдебната ни практика е непоследователна и че националното законодателство се използва за възпиране на конкуренцията. България продължава да се разглежда от много инвеститори като привлекателна дестинация за инвестиции с ниски разходи, с правителствени стимули за нови инвестиции.
Страната предлага най-евтината работна ръка в Европейския съюз (ЕС) и ниски и фиксирани корпоративни данъци и данъци върху доходите. България обаче има най-ниската производителност на труда в ЕС, а в средносрочен план производителността е допълнително изложена на риск поради бързо свиващото се население. Особено негативно се оценява капацитетът на страната ни да привлича и задържа инвестиции и инвеститори.

Българската икономика продължава да е част от ЕС, като предимно суровинен и компонентен доставчик, но с малко иновации. Страната ни продължава да разчита на ограничен брой от фактори за конкурентоспособност, като това са основно ниска цена на труда и ниски преки данъци. Притеснителен е фактът, че вече години наред поддържаме ниско ниво на образованието, а имаме достъп до финансови ресурси.

Роля върху ниската конкурентоспособност на България оказва и ниското равнище на доверие в институциите, като това води до възпрепятстване на икономическия растеж. Икономическото развитие и прогнозите очертават редица предизвикателства пред българската икономика.

Основните фактори на растежа се развиват с бавни темпове, което е предопределено от влошената бизнес среда и перспективи. За да се постигне ускоряване на растежа и догонване, са необходими редица реформи, които не бяха започнати и направени досега. Вижда се необходимостта от структурни реформи в икономиката, особено в отраслите свързани с усвояването на средства от ЕС в бъдеще. България е на 69-о място от 180 държави в Индекса за възприемане на корупцията на Transparency International за 2020 г., което е най-лошото в ЕС. България е на 56-о място в Индекса на човешкото развитие на ООН за 2020 г., най-ниският резултат сред страните от ЕС.

През второто тримесечие на 2021 г. се очаква отскок на българската икономика, растеж на БВП, както и на намаление на безработицата. Инфлацията обаче продължава да нараства, като следва тенденцията за повишение на цените на петрола и борсовите стоки на международните пазари. Специфично за България е също въвеждането на по-високи цени за електричество, газ и отопление от 1 юли 2021 г.

Успешното въвеждане на повече ваксини и ускорената ваксинация може да инициират широкообхватно икономическо възстановяване у нас, подкрепено също с повишаване на потреблението и постепенно увеличаване на българския експорт. Очаква се вътрешното търсене да допринесе за икономическия ни растеж, като постепенното облекчаване на ограничителните мерки ще насърчи потребителското търсене през втората половина на годината. Ключов фактор за нарастването на инвестициите ще бъде успешното прилагане на Националния план за възстановяване и устойчивост. Публичните инвестиции могат да изиграят важна роля за възстановяването на икономиката, както и да помогнат за откриване на нови работни места.

Автор:  Румен Гълъбинов, финансист

Източник: в. „Труд“

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.